Kynológia

Zákon o poľovníctve a predpisy vydané na jeho realizáciu ukladajú užívateľom poľovných revírov používať pri výkone práva poľovníctva poľovne upotrebiteľné psy.

Poľovná upotrebiteľnosť sa preukazuje na skúškach poľovných psov. Okrem toho sa na skúškach zisťujú vrodené vlohy psov, ktoré sú dôležitým činiteľom pri čistokrvnom chove psov. Organizovaním skúšok poľovnej upotrebiteľnosti je poverená Slovenská poľovnícka komora, resp. jej organizačné zložky. Poľovnú upotrebiteľnosť môžu získať psy aj na skúškach organizovaných chovateľskými a kynologickými klubmi SPZ, ak sa na nich skúšajú disciplíny v zmysle skúšobných poriadkov pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti.